Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Solární Panely.CZ, s.r.o. platné pro internetové stránky www.solarni-panely.cz platné od 25.5.2018

I. Úvodní ustanovení
Provozovatelem webových stránek www.solarni-panely.cz je společnost Solární Panely.CZ, s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 29191858. Poštovní adresou: Lidická 700/19, 602 00 Brno, e-mail info@solarni-panely.cz. Dále jen jako „prodávající“.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Název a popis zboží včetně ceny je na stránkách internetového katalogu uveden pod jednotlivými odkazy nazvanými podle kategorií zboží, včetně ilustračního náhledu na jednotlivé produkty. Ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH, a to v korunách českých. Některé ceny - zejména u některých solárních panelů - jsou uvedeny jako nulové, což znamená, že jsou na dotaz a pro informace k ceně zboží je nutné kontaktovat prodávajícího. Objednání zboží lze pouze zasláním objednávky na e-mail info@solarni-panely.cz. Po potvrzení objednávky Prodávajícím bude Zákazníkovi zaslaná aktuální cena za zboží s případnými slevami, které je možné při větších odběrech dostat a také s naceněnou dopravou, dodací lhůtou zboží (doprava se vypočítává u každé objednávky individuálně na základě hmotnosti a rozměrů objednaného zboží). Kupní smlouva je považována za uzavřenou až poté co zákazník potvrdí prodávajícímu prostřednictvím e-mailu cenu zboží, dodací lhůty, cenu a způsobu dopravy.
2. Pokud si zákazník objedná také další služby ( například montáž, doprava, umístění ), které je třeba prodávajícím nacenit s ohledem na konkrétní požadavky a objednané zboží, je po obdržení objednávky kalkulace ceny zaslána prodávajícím zákazníkovi na jeho uvedenou e-mailovou adresu. V takovém případě je objednávka zákazníka považována za podklad pro zpracování návrhu kupní smlouvy prodávajícím, kalkulace ceny zboží a služeb zaslaná prodávajícím zákazníkovi po obdržení objednávky je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena poté, co je kalkulace ceny zboží a služeb potvrzena ze strany zákazníka.
3. Odesláním objednávky dává zákazník prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů – podrobnosti v článku VIII. těchto obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k potvrzení jím zaslané objednávky případným dalším způsobem ( například telefonicky či písemně ), pokud zákazník objednávku takto vyžádaným způsobem nepotvrdí, nebude na ni prodávajícím dále reagováno.

III. Dodání zboží zákazníkovi
Zboží bude dodáno prodávajícím, přepravcem nebo poštou na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zboží je možné po předchozí domluvě i vyzvednout osobně na domluveném výdejním místě. Zboží bude dodáno ve lhůtě, která bude uvedena v informačním e-mailu od prodávajícího, pokud není u některých výrobků uvedena jiná zvláštní lhůta, popřípadě prodávající po obdržení objednávky zákazníka kontaktuje a sjedná s ním náhradní dodací lhůtu. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží. Zákazník je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a zboží samotného a v případě závad tyto oznámit přepravci.

IV. Cena zboží
1. Zákazník prodávajícímu uhradí za objednané zboží cenu uvedenou na internetových stránkách www.solarni-panely.cz u předmětného zboží ke dni zaslání objednávky prodávajícímu. Za montáž, dopravu nebo umístění zákazník prodávajícímu uhradí cenu sjednanou potvrzením kalkulace ( článek II., odstavec 2. těchto obchodních podmínek ) po doručení objednávky prodávajícímu. Zákazník může hradit objednané zboží pouze na základě zálohové faktury, kterou mu zašle prodávající na e-mail uvedený v objednávce.
2. Od 1.10.2016 přijímáme platby za objednané zboží pouze převodem na účet. Není tedy možné zasílat zboží na dobírku nebo jej hradit v hotovosti při předání. Při požadavku prodávajícího na zaplacení kupní ceny za zboží a ceny za montáž, dopravu nebo umístění zálohově, vyzve k platbě zálohy prodávající zákazníka po uzavření kupní smlouvy zálohovou fakturou s uvedením výše ceny, způsobu její platby, lhůty pro platbu, případně s uvedením identifikačního symbolu platby. V realizaci objednávky zákazníka bude prodávající v případě požadavku zálohové platby pokračovat až v okamžiku připsání finanční částky uvedené v zálohové faktuře na účet prodávajícího.

V. Záruka
Prodávající poskytuje všem zákazníkům – spotřebitelům záruční dobu na prodávané zboží v délce trvání 24 měsíců. Zákazníkem - spotřebitelem se pro potřeby těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami; a to ve smyslu příslušných ustanovení z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem – spotřebitelem. Případné nároky z vad může zákazník uplatnit v souladu s podmínkami uvedenými v článku VI. těchto obchodních podmínek.

VI. Reklamační řád
1. Zákazník je povinen před potvrzením dodacího listu zboží zkontrolovat vnější kontrolou neporušenosti obalu zásilky. Pokud je obal zásilky porušen, uvede tuto skutečnost do přepravního listu. Pokud se poškození obalu jeví jako vážné a je předpoklad, že bude poškozeno i zboží, zákazník zásilku odmítne převzít. V opačném případě není zákazník oprávněn zboží u prodávajícího reklamovat.
2. Zjevné vady na zboží je zákazník povinen ohlásit prodávajícímu ihned po rozbalení zásilky. Na později reklamované zjevné vady nebude brán prodávajícím zřetel.
3. V případě, že zboží bude vykazovat v záruční době vady, je zákazník povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu, a to písemně. V reklamaci uvede den přijetí zásilky, druh zboží, číslo daňového dokladu a popis vady. Dále uvede i návrh na způsob vyřešení reklamace.
4. Prodávající bude na oznámení reklamace reagovat do 5 dnů, pokud nebude nutné existenci vady odborně posoudit. Zákazníkovi zašle vyjádření, které bude obsahovat vyjádření o oprávněnosti reklamace, případně způsob odstranění vady a termín, do kdy bude vada odstraněna. Vada bude prodávajícím odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30- ti dnů. Odstranění vady v rámci reklamace je bezplatné.
5. Prodávající zvolí pro uznané reklamace zpravidla tento postup, pokud lze vadu odstranit:
• opravu zboží
• v případě vážnější vady výměnu vadného dílu
• pokud pro opakovanou vadu nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat, vymění prodávající zboží za bezvadné
6. Prodávající zvolí pro uznané reklamace zpravidla výměnu zboží za bezvadné, pokud nelze vadu odstranit a zboží nelze pro vadu řádně užívat.
7. Reklamace se nevztahuje na vady, které byly způsobeny na zboží nesprávným či nešetrným zacházením či montáží, způsobeny použitím zboží v rozporu s návodem k použití nebo jinou instrukcí výrobce či prodávajícího, použitím v rozporu s účelem, pro nějž je zboží určeno, způsobeny mechanickým poškozením, nadměrným opotřebením či neodborným zásahem zákazníka nebo třetí osoby.
8. U vad zboží, které se vyskytnou po záruční době nebo nebudou uznány jako reklamace, navrhne prodávající zákazníkovi způsob odstranění vady v rámci servisu za úplatu.
9. Z důvodu pandemie corona viru se může prodloužit vyřizování reklamací.

VII. Odstoupení od smlouvy
Zákazník, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše (14 dní) a to na adresu sídla společnosti Prodávajícího nebo na kontaktní email Prodávajícího. Odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného není možné mimo jiné v případě smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu (např. v případě koupi projektu elektro, koupi zboží které bylo pro zákazníka speciálně objednáno, aj.). V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebere) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy do sídla Prodávajícího, případně na jinou adresu pokud se obě strany na tom písemně dohodnu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. Zákazník spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat aktuální kontaktní údaje Zákazníka. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Zákazníkem je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
Prodávající vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání, je-li Zákazník spotřebitelem), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí.

VIII. Ochrana osobních údajů
Níže uvedené Zásad zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") poskytují informace o tom, jaké osobní údaje (dále jen "OÚ") jsou o fyzických osobách (dále jen "FO") zpracovávány při prodeji zboží naší společností a poskytování služeb, dále také k jakým účelům a jak dlouho naše společnost Vaše osobní údaje v souladu s aktuálně platnými právními předpisy zpracovává, z jakého důvodu a komu je může předat, a také informovat o tom, jaká práva FO v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním OÚ a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
A) Kdo je správce osobních údajů, kontaktní údaje pro odd GDPR
Správcem osobních údajů je společnost Solární Panely.CZ, s.r.o., IČ: 29191858, DIČ: CZ29191858 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová zn. C 64486 (dále jen „Správce“). Jakékoli dotazy týkající se zpracovávání osobních údajů můžete zasílat poštou na adresu sídla Správce, na emailovou adresu info@solarni-panely.cz nebo směřovat na tel. +420 533 533 700.
B) Rozsah zpracování a kategorie osobních údajů, které zpracováváme
Všechny osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:
a) jméno a příjmení, příp. akademický titul,
b) název obchodní firmy,
c) adresa trvalého pobytu případně adresa sídla nebo místa podnikání,
d) IČ, DIČ,
e) kontaktní e-mailová adresa,
f) adresa dodání zboží
g) kontaktní telefonní číslo,
h) bankovní spojení,
i) pracovní pozice a/nebo funkce ve společnosti,
j) záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Správcem získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči.
C) Jaký je účel zpracování osobních údajů
C.1) Zpracovávání z důvodu splnění zákonných povinností, splnění smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Správce 
Poskytnutí osobních údajů nutných plnění zákonných povinností Správce, ochranu oprávněných zájmů Správce a pro splnění smlouvy je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Správce souhlas subjektu osobních údajů.
Základní účely pro zpracování OÚ jsou zejména tyto:
a) procesy spojené s identifikací a možným kontaktováním zákazníka (plnění smlouvy),
b) poskytování služeb a dodání objednaného zboží (plnění smlouvy),
c) evidence dlužníků (oprávněný zájem).
d) procesy spojené s identifikací a možným kontaktováním zákazníka (plnění smlouvy),
e) vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem),
f) vyúčtování za služby, vystavení daňových dokladů (plnění smlouvy),
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou platnými právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže v čl. 5 Zásad.
C.2) Zpracovávání osobních údajů zákazníků s jejich souhlasem pro obchodní a marketingové účely
Se souhlasem subjektu údajů Správce zpracovává pro marketingové a obchodní účely osobní údaje za účelem možného vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Správce a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to výhradně formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Poskytnutí souhlasu k obchodním a marketingovým účelům je dobrovolné a subjekt údajů jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let od jeho udělení nebo po dobu využívání služeb Správce a následujících 10 let poté nebo do doby, dokud tento souhlas subjekt údajů neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v čl. B těchto Zásad. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.
C.3 Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Správcem
V případě, že má subjekt osobních údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává o něm Správce záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Správce a pro účely internetové reklamy Správce. V případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel.
D. Způsob ochrany a zpracování OÚ
Zpracování OÚ provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití OÚ. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ. Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
E. Kategorie příjemců OÚ
Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají OÚ předané od Správce, mají postavení zpracovatelů OÚ a zpracovávají OÚ pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o přepravce zboží, poskytovatele platebních bran, znalce, advokáty, auditory, správce IT systémů, poskytovatele internetové reklamy nebo obchodní zástupce. Každý takový subjekt Správce pečlivě vybírá a s každým je uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení OÚ.
Práva subjektů údajů
V souladu s GDPR náleží subjektu OÚ níže uvedená práva. Jedná-li se o práva vůči Správci, je subjekt údajů oprávněn je uplatňovat na kontaktních adresách uvedených v čl. A těchto Zásad.
F. Doba zpracování OÚ
Ke zpracování OÚ dochází po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány, a to v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce či v příslušných právních předpisech. Doba, po kterou budou OÚ uloženy, je stanovena následujícím způsobem:
1) V případě jednání mezi Správcem a jeho potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Správce oprávněn zpracovávat poskytnuté OÚ po dobu 6 měsíců od ukončení předsmluvního jednání.
2) V případě zakoupení zboží od Správce je tento oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Správcem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
3) Daňové doklady vystavené Správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
4) U zákazníků služeb, je Správce oprávněn v případě, že tito mají splněny veškeré své závazky vůči němu, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se Správcem po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se Správcem.
F.1 Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k OÚ, které zahrnuje právo získat od Správce potvrzení, jestli osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k níže uvedeným informacím o:
a) příjemcích, kterým OÚ byly nebo budou zpřístupněny,
b) kategoriích dotčených OÚ,
c) veškerých dostupných informacích o zdroji OÚ, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
d) plánované době zpracování,
e) plánované době zpracování,
f) účelech zpracování,
g) vhodných zárukách při předání údajů mimo EU.
h) právu podat stížnost u dozorového úřadu,
i) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
j) o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz OÚ týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
V případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob má subjekt údajů dále právo požádat o kopii zpracovaných OÚ. V případě opakované žádosti je Správce oprávněn za kopii OÚ účtovat přiměřený poplatek.
F.2 Právo na výmaz OÚ
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz OÚ, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto OÚ.
F.3 Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných případně doplnění neúplných OÚ, které o něm Správce zpracovává. Subjekt údajů, má povinnost oznamovat změny svých OÚ a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout Správci součinnost, bude-li zjištěno, že OÚ, které o něm zpracovává, nejsou přesné.
F.4 Právo na přenositelnost OÚ
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci, a to v případě, že ke zpracování OÚ došlo na základě uzavření a plnění smlouvy nebo na základě souhlasu subjektu údajů a jejich zpracování se provádí automatizovaně. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové žádosti vyhovět.
F.5 Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů, do doby vyřešení podnětu, právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost OÚ, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být předmětné OÚ, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo některého jejího členského státu.
F.6 Oznamovací povinnost Správce ohledně opravy nebo výmazu OÚ nebo omezení zpracování
V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování OÚ má Správce dle čl. 19 GDPR povinnost informovat jednotlivé příjemce OÚ o této skutečnosti, a to s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů poskytne Správce subjektu údajů informaci o těchto příjemcích.
F.7 Právo vznést námitku proti zpracování OÚ
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých OÚ z důvodu oprávněného zájmu Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce zpracování na základě námitky neprodleně ukončí.
F.8 Právo být informován o porušení zabezpečení OÚ
Subjekt údajů má dle čl. 34 GDPR právo být Správcem bez zbytečného odkladu informován o porušení zabezpečení OÚ přijatých Správcem, pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení OÚ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
F.9 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním OÚ
Souhlas se zpracováním OÚ pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
F.10 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu OÚ
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho OÚ v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy.

IX. Závěrečná ustanovení
Vztahy mezi společností Solární Panely.CZ, s.r.o. jako prodávajícím a zákazníky tohoto internetového katalogu jako kupujícími, se řídí těmito obchodními podmínkami a zákazník vyplněním a zasláním objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je akceptoval v jejich znění ke dni odeslání své objednávky. V aspektech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a zákazníkem řídí jejich vzájemně sjednanými pravidly, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a případně, pokud se nejedná o zákazníka – spotřebitele, také obchodním zákoníkem a dále platnými právními předpisy. Veškeré podmínky týkající se nabízeného zboží jsou platné po dobu jejich zveřejnění na internetových stránkách www.solarni-panely.cz, přístup na tyto internetové stránky a stahování dat z nich není prodávajícím zpoplatněn. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018 v celém rozsahu.